Zásadách ochrany osobních údajů

§ 1.
Obecná informace.

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace poskytované na webových stránkách a jsou určeny jejich uživatelům.
 2. Provozovatelem webových stránek je společnost Tech-Soft s.r.o. (ul. Spedycyjna 22, 03-191 Varšava), zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000512029, DIČ 5242769327, REGON 147265687.
 3. Společnost Tech-Soft s.r.o., jako správce osobních údajů (SOÚ), zpracovává v rámci webových stránek osobní údaje uživatele jako součást elektronických prostředků dálkové komunikace. Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom zajistili nejvyšší možnou ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím webových stránek.
 4. SOÚ zpracovává osobní údaje uživatelů webových stránek za podmínek stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 5. Zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 17. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu se zákonem z 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.
 6. Internetová služba zahrnuje webové stránky, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů: e-polion.com (Webové stránky nebo Stránky).
 7. Práva související se zpracováním osobních údajů uvedená v § 12 těchto Zásad ochrany osobních údajů lze uplatnit u zodpovědné osoby, která může také poskytnout další informace. Kontakt pro komunikaci s SOÚ:
  • písemně: ul. Spedycyjna 22, 03-191 Varšava, anebo
  • mailem: biuro@e-polion.pl

§ 2.
Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek.

 1. SOÚ prostřednictvím webových stránek získává informace o uživatelích webových stránek a jejich chování následujícím způsobem:
  1. ukládáním souborů cookies v koncových zařízeních,
  2. shromažďováním záznamů webového serveru provozovatelem hostingu.
 2. Osobní údaje uživatele mohou být SOÚ zpracovávány, pouze pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  1. subjekt údajů souhlasil se zpracováním jeho osobních údajů SOÚ pro jeden nebo více konkrétních účelů (čl.6 odst.1 písm. A) GDPR)
  2. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy se SOÚ, kde subjekt údajů je smluvní stranou, nebo k provedení činností na žádost subjektu údajů, před uzavřením smlouvy (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR),
  3. zpracování je nezbytné, aby SOÚ splnil zákonnou povinnost tykající se správce (čl.6 odst.1 písm. C) GDPR);
  4. zpracování je nezbytné, aby SOÚ chránil životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl.6 odst.1 písm. D) GDPR);
  5. zpracování je nutné SOÚ k plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci svěřené správci (čl. 6 odst. 1 písm. E) GDPR);
  6. zpracování je nezbytné SOÚ pro účely vyplývající z oprávněných zákonem zájmů prováděných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nad tyto zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR),
  7. osobní údaje byly pověřeny – SOÚ jako subjektu zpracovávajícímu osobní údaje Uživatele – jiným správcem ke zpracování.
 3. Používání webových stránek je možné bez poskytnutí SOÚ informací o Uživateli, s výhradou ustanovení § 5 odst. 1 písm. 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud je však zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje žádný zákonný základ, vždy požadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele.
  Potřeba poskytnout osobní údaje Uživatelem v rozsahu, na který se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, může vyplývat ze zákonných ustanovení nebo je nutná pro účely vyřizování stížností, námitek nebo dotazů týkajících se produktů nebo služeb SOÚ. Tyto údaje jsou zpřístupňovány e-mailem. Neposkytnutí osobních údajů ve formě názvu společnosti/jména a příjmení a e-mailové adresy může SOÚ bránit v posouzení stížnosti/žádosti/poptávky.
 1. SOÚ neposkytuje elektronické služby prostřednictvím Webové stránky. Webová stránka neobsahuje prodejní funkce.

§ 3.
Informace o souborech cookies.

 1. Webová stránka používá soubory cookies.
 2. Soubory cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele a jsou určeny k používání webových stránek. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo, které se skládá ze znakového řetězce, kterým lze přiřadit webové stránky a servery ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele podle jeho IP adresy, lokality, použitého jazyka a díky tomu správně zobrazit web přizpůsobený jeho individuálním preferencím.
 3. Subjektem, který ukládá soubory cookies do koncového zařízení Uživatele webových stránek a získává k nim přístup je SOÚ.
 4. Soubory cookies se používají k vytváření anonymních, agregovaných statistik, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah, s vyloučením osobní identifikace Uživatele.
 5. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookies: session cookies a „trvalé” cookies (persistent cookies). Session cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do okamžiku odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookies se ukládají na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže. Mohou být kdykoli smazány pomocí webového prohlížeče (viz § 5).
 6. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v této záležitosti změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje mazání souborů cookies. Je také možné automaticky blokovat soubory cookies. Podrobné informace o tomto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče. Proto je nutné učinit vědomým rozhodnutí Uživatele nastavení souborů cookies webového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 8. Uživatel může prohlížet a upravovat informace o preferencích (vyplývajících z cookies) Uživatele shromážděné reklamní sítí Google pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.

§ 4.
Správa cookies – jak v praxi dát a odvolat souhlas?

 1. Pokud Uživatel nechce přijímat soubory cookies, může změnit nastavení svého webového prohlížeče. Vyhrazujeme si, že zakázání souborů cookies nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, udržování předvoleb uživatele může omezit a v extrémních případech bránit používání webových stránek.
 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookies, postupujte podle pokynů vašeho webového prohlížeče:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

§ 5.
Protokolové soubory serveru.

 1. Informace o některých činnostech Uživatelů podléhají přihlášení v serverové vrstvě. Tyto údaje se používají ke správě Webových stránek a také k zajištění co nejefektivnější obsluhy poskytovaných hostingových služeb
 2. Webové stránky shromažďují řadu obecných informací cílem automatického vyvolání nebo vyvolání Uživatelem. Tyto informace se ukládají jako protokolové soubory serveru. Procházené zdroje jsou identifikovány podle adres URL. Kromě toho je možné uložit:
  1. čas přijetí dotazu,
  2. čas odeslání odpovědi,
  3. název stanice Uživatele – identifikace prováděná protokolem HTTP,
  4. informace o chybách, ke kterým došlo během implementace transakce HTTP,
  5. adresa URL stránky, kterou Uživatel dříve navštívil (odkaz referer) – v případě, kdy webová stránka byla otevřena prostřednictvím odkazu,
  6. informace o prohlížeči Uživatele,
  7. informace o operačním systému Uživatele,
  8. informace o adrese IP Uživatele,
  9. údaje poskytovatele internetu Uživatele.
 3. Výše ​​uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními uživateli, kteří procházejí
 4. Výše uvedené údaje se zpracovávají pro účely správy serveru, na kterém je Web udržován. Tyto údaje se nepoužívají k vytvoření individuálního profilu Uživatele. Tyto údaje se vytvářejí pro správné úpravy a optimalizace obsahu Webových stránek. Tyto údaje mohou být také využívány donucovacími orgány v případě protiprávních aktivit. Tyto údaje také podléhají anonymizovaným statistickým analýzám, za účelem zvýšení ochrany údajů Uživatelů. Anonymní datové protokolové soubory serveru se ukládají oddělené od osobních údajů.

§ 6.
Komentování.

 1. Web neumožňuje Uživatelům přidávat veřejně dostupné komentáře k obsahu Webových stránek a hodnotit produkty a služby na něm.
 2. Zveřejnění SOÚ fotografií Uživatelů nebo třetích osob je možné pouze s jejich souhlasem.

§ 7.
Externí komponenty.

 1. Web obsahuje integrované komponenty Google Analytics s funkcí anonymizace. Google Analytics se používá k analýze webu shromažďováním a analýzou shromážděných údajů tykajících se chování návštěvníků webových stránek. V důsledku webové analýzy jsou shromažďovány informace, mimo jiné o webových stránkách, které Uživatel dříve navštívil, frekvenci návštěv a dobu zobrazení. Google Analitics umožňuje generovat zprávy na základě analýzy. Tento nástroj se používá k optimalizaci webových stránek a optimalizaci reklamního obsahu
 2. Provozovatelem Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 3. Google Analytics používá aplikaci „_gat. _anonymizeIp“, jejímž prostřednictvím Google zkracuje IP adresu uživatele a anonymizuje ji při přístupu na naše webové stránky z členského státu EU nebo EHP.
 4. Google Analitics používá soubory cookies, které umožňují zjištění místa, kde se uživatel zdržuje. Takto získaná data to IP adresa Uživatele, která se mimo jiné používá ke zjištění původu návštěvníků a kliknutí.
 5. Uživatel může vznést námitku proti zpracování údajů generovaných službou Google Analytics. K tomu musí nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doplněk blokuje přenos dat do Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče se chápe jako námitka proti zpracování údajů společností Google.
 6. Zásady ochrany údajů společnosti Google jsou k dispozici na webových stránkách https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ a na adresu http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
 7. Google LLC a její dceřiné společnosti přistoupily k Dohodě EU-USA o ochraně soukromí poskytující ochranu osobních údajů na úrovni srovnatelné s ochranou platnou v Evropské unii ve smyslu ustanovení nařízení EU 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – https://www.privacyshield.gov/ .

§ 8.
Poskytování údajů.

 1. Údaje mohou být zpřístupněny externím subjektům pouze v případech povolených zákonem.
 2. SOÚ může být požádán, aby poskytoval informace shromážděné na Webových stránkách oprávněným orgánům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím ze žádosti. SOÚ má právo předávat údaje orgánům veřejné moci a subjektům, které se profesionálně zabývají vymáháním pohledávek, pokud je to nezbytné pro stanovení, pátrání a obranu pohledávek nebo v rámci výkonu spravedlnosti soudy.
 3. Údaje mohou být přeneseny poskytovatelům tele/IT služeb poskytujících technickou podporu fungování webu, subjektům technicky implementujícím určité služby související s provozem webu nebo jim podřízené – hostingové společnosti a další poskytovatelé tele/IT služeb pro web.

§ 9.
Doba zpracování.

 1. Kritérii používanými k určení doby uchovávání osobních údajů jsou příslušná zákonná období uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně mazány, pokud nejsou nutné pro plnění smlouvy, její vypořádání (do doby promlčení) nebo zahájení jejího uzavření v souladu s vůlí Uživatele.
 2. SOÚ zpracovává a uchovává osobní údaje Uživatele pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly získány, a na základě konkrétního právního základu. SOÚ údaje vymaže, pokud dojde ke ztrátě účelu nebo právního základu, zejména po uplynutí doby, pro kterou byly získány.

§ 10.
Práva Uživatele, kterého se osobní údaje týkají.

 1. PRÁVO ZÍSKAT INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Subjekt údajů je osoba oprávněná kdykoli od SOÚ potvrzení, zda jsou zpracovávány jeho se tykající osobní údaje, a získat následující informaci:

  1. jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
  2. jaké jsou kategorie zpracovávaných osobních údajů,
  3. jaké jsou účely zpracování,
  4. informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
  5. (je-li to možné) plánované období uchovávání osobních údajů, a pokud to není možné, kritéria pro stanovení tohoto období
  6. informace o právu požadovat od SOÚ opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů oprávněné osoby a vznést námitku proti tomuto zpracování,
  7. informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  8. pokud osobní údaje nebyly shromážděny od oprávněné osoby – veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
  9. informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a – alespoň v těchto případech – relevantní informace o zásadách jejich tvorby, jakož i o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování pro oprávněnou osobu;
  10. zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, s příslušnými zárukami souvisejícími s tímto předáním.

  SOÚ poskytuje subjektu údajů na jeho žádost kopii zpracovávaných osobních údajů.

 2. PRÁVO NA OPRAVU
  USubjekt údajů je osoba oprávněná požádat SOÚ o okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, mimo jiné poskytnutím dalšího prohlášení.
 3. PRÁVO NA VÝMAZ
  Subjektem údajů je osoba oprávněná požádat SOÚ o okamžité vymazání svých osobních údajů a SOÚ je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud nastane jedna z následujících okolností:

  1. osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolal souhlas, na základě kterého je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
  3. subjekt údajů namítá proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  4. osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
  5. osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny právní povinnosti stanovené právem Unie nebo právem členského státu, kterému podléhá SOÚ;
  6. osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

  Pokud SOÚ zveřejnil osobní údaje a je povinen tyto osobní údaje na výše uvedeném základě vymazat, pak – s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci – podnikne přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce zpracovávající tyto osobní údaje, že subjekt údajů požaduje, aby tito správci odstranili všechny odkazy na tyto údaje, kopie těchto osobních údajů nebo jejich replikace, pokud není jejich zpracování nezbytné: a) k výkonu práva na svobodu projevu a informace; b) plnit právní povinnost vyžadující zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému Správce podléhá, nebo plnit úkoly prováděné ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci svěřené správce; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že zákon bude bránit nebo vážně omezovat dosažení účelů takového zpracování; nebo e) pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

 4. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
  Subjektem údajů je osoba oprávněná požádat SOÚ o omezení zpracování jeho osobních údajů v následujících případech:

  1. subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů – po dobu umožňující SOÚ ověřit správnost údajů;
  2. ukázalo se, že zpracování je protiprávní a oprávněná osoba je proti odstranění osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití;
  3. SOÚ již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je oprávněná osoba pro stanovení, uplatnění nebo obranu nároků;
  4. oprávněná osoba podala námitku – dokud nebude stanoveno, zda právně oprávněné důvody na straně SOÚ mají přednost před základem námitky oprávněné osoby.
 5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
  Subjekt údajů je osoba oprávněná získávat od SOÚ ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje o něm, které byly poskytnuty SOÚ, a má právo zasílat tyto osobní údaje jinému správci bez překážek ze strany SOÚ, pokud:

  1. zpracování je založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
  2. zpracování se provádí automatizovaným způsobem,

  pokud se to nevztahuje na zpracování, které je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené SOÚ.
  Při výkonu práva na přenos údajů má subjekt údajů právo požadovat, aby SOÚ zasílalo osobní údaje přímo jinému Správci, pokud je to technicky možné.

 6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
  1. Subjekt údajů má právo kdykoli – z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace – vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR (tj. je-li zpracování nezbytné k provedení úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci, nebo je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných SOÚ), včetně profilování na tomto základě. SOÚ již není oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro stanovení, vyšetřování nebo obranu nároků
  2. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány
  3. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, má subjekt údajů právo vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování jeho osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné za plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
  4. Pokud si uživatel přeje toto právo uplatnit, může se kdykoli obrátit na SOÚ. Kromě toho může Uživatel bez ohledu na směrnici o ochraně soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/ES uplatnit právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.
 7. PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ S PRÁVNÍMI ČI OBDOBNÝMI ÚČINKY, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
  1. SOÚ nevyužívá automatické rozhodování ve vztahu k Uživateli. SOÚ nepoužívá profilování v jiném rozsahu, než je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tímto se informuje, že subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má vůči němu právní účinky nebo obdobně významně subjekt ovlivňuje, ledaže rozhodnutí: a) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a SOÚ; nebo b) je povoleno právem Unie nebo právem členského státu, kterému SOÚ podléhá, a které stanoví vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů
  2. Pokud se rozhodnutí netýká konkrétních osobních údajů a také a) je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a SOÚ; b) je povoleno právem Unie nebo právem členského státu, kterému SOÚ podléhá, a které stanoví vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) je založen na výslovném souhlasu subjektu údajů, to SOÚ uplatňuje příslušná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším právo na lidský zásah ze strany SOÚ, právo vyjádřit svůj postoj a zpochybnit toto rozhodnutí.
 8. PRÁVO ZRUŠIT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
  Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním
 9. PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI U ÚŘADU DOZORU A U SOUDU
  1. Pokud SOÚ nepřijímá opatření v souvislosti s žádostí subjektu údajů, informuje ho neprodleně – nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti – o důvodech nečinnosti a o možnosti podání stížnosti u orgánu dozoru a možnosti využití právní ochrany před soudem.
  2. Aniž jsou dotčeny jiné správní prostředky právní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů, pokud věří, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s GDPR. Uživatel, jehož práva se vztahují, má také právo podat stížnost proti rozhodnutí orgánu dozoru u soudu.
  3. Aniž jsou dotčeny dostupné správní nebo mimosoudní prostředky právní ochrany, včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu, má každý subjekt údajů právo na účinný soudní opravný prostředek, pokud se domnívá, že jeho práva na základě GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů, v rozporu s tímto GDPR. Řízení proti SOÚ se zahajuje u soudu členského státu, ve kterém má sídlo SOÚ. Alternativně lze takové řízení zahájit u soudu členského státu, v němž má subjekt údajů obvyklé bydliště.
  4. Je informováno, že orgánem dozoru příslušným pro sídlo SOÚ je předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ochranu spotřebitele.

§ 11.
Ochrana dat.

Pro svou vlastní bezpečnost je uživatel povinen zabezpečit svou vlastní pracovní jednotku, operační systém a webový prohlížeč před hackerskými útoky třetích stran.

§ 12.
Změna zásad ochrany osobních údajů.

 1. Web si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, o čem budou uživatelé Webu informováni na tomto Webu.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://e-polion.com/zasadach-ochrany-osobnich-udaju/ a v sídle SOÚ.